zona soci@s

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'IL·LUSTRADORS DE VALÈNCIA

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D´IL·LUSTRADORS DE VALÈNCIA

del 01 fins al 17 de febrer de 2017

Crida a projecte identitat corporativa de la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals de València

BASES DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA A PROFESSIONALS I EMPRESES PER A LA REALITZACIÓ DE LA IDENTITAT CORPORATIVA DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES MUNICIPALS DE VALÈNCIA

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA

El Servici d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València, amb el suport de l'Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV), l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), l'Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (AECPCV) i l'Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD València), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny, la il·lustració, la publicitat, i a empreses del sector per a l'encàrrec d'un treball consistent en la realització de la identitat corporativa de la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals de València (XBPMV).

Per això, a través d'una crida a projecte, se seleccionarà el professional o l'empresa del sector que haurà de realitzar els treballs que s'indiquen a continuació:

Disseny de lliure creació d'un logotip per al concepte de la XBPMV, amb diverses versions:

o Versió en castellà i en valencià o Versió en anglés

Elaboració d'un sistema d'identitat gràfica per a la confecció d'aplicacions gràfiques, que siguen comuns per a la totalitat de la XBPMV.

Este sistema d'identitat gràfica ha de solucionar els problemes de comunicació de la XBPMV a dos nivells:

o Comunicació externa: mupis, cartells, amb l'objecte de difondre i donar a conéixer entre els ciutadans la percepció de canvi i millora de la qualitat de la Xarxa (campanya de comunicació).

o Comunicació interna: papereria bàsica, gestió i administració, incloent- hi firmes de correu electrònic i plantilles per a creació de documents, utilitzables en la totalitat de la Xarxa de Biblioteques. Estes plantilles inclouran altres informacions i avisos, com ara prohibicions, normes de comportament, avisos de funcionament d'ús puntual, etc.

Manual d'ús del sistema d'identitat i l’aplicació a diferents suports. El desenvolupament de la marca haurà de contemplar l’adequació a suports fora de línia i en línia.
Personalització del carnet de biblioteques municipals, sense alterar el sistema de carnets actual (compartit amb la Generalitat).

Adaptació del sistema d'identitat per a la senyalització tant externa (accessos, identificació,...) com a interna (directoris, senyals d'orientació, identificació de servicis,...) dels espais físics de la XBPMV. Incloent-hi la gràfica dels indicadors per a la senyalització de continguts, àrees temàtiques, etc. en mobiliari i estanteries, com a sistema compartit i coherent per a totes les biblioteques de la Xarxa.

L'objectiu final del treball és redissenyar la identitat corporativa de la Xarxa amb la finalitat de transmetre a la societat una imatge renovada i reforçar la percepció d'identitat i pertinença de cada espai a la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals de València. Per a això, l'objecte del projecte s'ha de centrar en el disseny corporatiu, comunicació i senyalització coherent de les biblioteques que la integren.

El pressupost màxim per al desenvolupament d'este encàrrec és de 18.000,00 € (IVA inclòs).

2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional, estudi de disseny o empresa del sector, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d'empreses. Serà imprescindible que els candidats estiguen donats d'alta en l’IAE i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents.

No podran participar-hi les persones i empreses que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l'article 60 i concordants del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 4 de novembre.

El fet de participar en esta convocatòria comporta el coneixement i acceptació d'estes bases.

Les persones participants en esta convocatòria seran responsables davant del Servici d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València i davant de tercers de l'incompliment del que establixen estes bases.

Serà responsabilitat dels professionals participants qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l'autoria del projecte i el seu possible plagi.

3. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES

Les persones interessades a participar hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això, han d'enviar una documentació que incloga, en tres documents PDF separats:

Carta de motivació. La carta de motivació és un document en què s'ha d'expressar breument la capacitat de l'aspirant per a desenvolupar el treball, visió del projecte i objectius que s’han d’aconseguir. No es tracta de definir com es farà, ni de presentar una proposta. El comité de selecció utilitzarà este text com a informació de suport i reforç per a avaluar els estudis i professionals que presenten la seua candidatura.

Dossier o book de treballs. Este document ha d'arreplegar un màxim de deu treballs realitzats fins al moment pel professional o estudi i que estiguen relacionats amb l'objecte d'este encàrrec.

Currículum personal o acreditació professional pareguda de l'empresa.

Com s'assenyala anteriorment, la documentació s'ha de presentar en format digital (si és possible en PDF) i s’ha d’enviar a l'adreça electrònica jsacultural@valencia.es, indicant en l'assumpte del missatge “Crida a projecte per a la realització de la identitat corporativa de la XBPMV”. Així mateix, es poden realitzar consultes al telèfon 96.352.54.78 – Servici d'Acció Cultural.

4. COMPOSICIÓ DEL COMITÉ DE SELECCIÓ

El comité de selecció estarà compost de la manera següent:

Presidència. El/la delegat/ada d'Acció Cultural, o persona en qui delegue.
Vocals. Quatre professionals del disseny gràfic, la il·lustració i la publicitat proposats per l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l'Associació Professional d'Il·lustradors de València, l'Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana i l'Escola d’Art i Superior de Disseny de València.

Secretaria. Actuarà, amb veu però sense vot, un funcionari/ària de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, o persona en qui delegue.

5. CONSTITUCIÓ I ACTUACIÓ DEL COMITÉ DE SELECCIÓ. CRITERIS D'AVALUACIÓ. RESOLUCIÓ

El comité de selecció es constituirà a partir del dia 20 de febrer de 2017 i de les seues decisions s'alçarà acta. En primer lloc, comprovaran totes les candidatures presentades a fi de verificar el compliment efectiu de les condicions establides en estes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l'admissió definitiva.

Esta convocatòria constarà de dos fases. La primera consistirà en la selecció de 3 finalistes. La segona fase consistirà en una reunió individual de cada finalista amb el Servici d'Acció Cultural.

En la primera fase el comité de selecció avaluarà tant la qualitat gràfica dels books de treball dels participants, com el seu currículum, i podrà tindre en compte la carta de motivació en casos particulars.

D'entre totes les candidatures, el comité seleccionarà les que considere més adequades i reunisquen les millors qualitats per a ser finalistes en esta convocatòria, seguint els criteris següents:

- Experiència en projectes semblants.

- Qualitat dels treballs desenvolupats.

- Originalitat i creativitat dels resultats.

Una vegada finalitzada la primera fase, el Servici d'Acció Cultural mantindrà en una segona fase reunions independents i personals amb els finalistes i, d'entre estos, seleccionarà el més idoni per a realitzar el treball.

Una vegada resolta la convocatòria, el Servici d'Acció Cultural detallarà al professional o professionals finalista les especificacions tècniques necessàries i el cronograma (treball, el manual d'ús, dates d'entrega).

També seleccionaran dos candidatures de reserva, per si alguna de les seleccionades en primer lloc no poguera realitzar els treballs en les condicions i terminis establits, o també per a possibles encàrrecs.

Si el comité considera que les candidatures presentades no s'ajusten als criteris indicats, podrà no seleccionar-ne cap.

La resolució del comité de selecció es farà pública en les pàgines web de l'Ajuntament de València (www.valencia.es), de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l'Associació Professional d'Il·lustradors de València, l'Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana i l'Escola d’Art i Superior de Disseny de València, sense perjuí de la notificació personal a qui resulte seleccionat/ada del concurs.

Si l'execució tècnica i la imatge gràfica requerixen alguna modificació per a una millor impressió, el Servici d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València podrà imposar esta variació, després de consultar prèviament l'autor/a del projecte.

6. FASES DE LA CONVOCATÒRIA

Aprovades les convocatòries i les bases que ens ocupen, es publicaran en el web de l'Ajuntament de València i dels col·lectius representants dels professionals del disseny, la il·lustració i la comunicació publicitària: l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l'Associació Professional d'Il·lustradors de València i l'Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana i de l'Escola d’Art i Superior de Disseny de València.

Termini per a l'enviament de candidatures: del 3 de febrer al 17 de febrer de 2017.

Constitució del comité de selecció i confirmació de la selecció: el setmana del 20 de febrer al 24 de febrer de 2017.

Tramitació del contracte menor per a la prestació del servici: a partir del 27 de febrer de 2017.

Reunió amb el la persona o entitat seleccionada per a establir les condicions generals: setmana del 27 de febrer al 3 de març de 2017.

Presentació dels treballs sol·licitats: abans del 10 d'abril de 2017.

L'Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV) des de la seua refundació en 1997, representa, gestiona, fomenta i defensa els interessos comuns del gremi professional d'Il·lustradors, a més de promoure i dignificar aquesta professió d'Il·lustrador. És un lloc de trobada per a tot aquell interessat i interessada en la il·lustració.

Localiza APIV en Google Maps ©Lacomunicación
Comunicación y marketing online