zona soci@s

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'IL·LUSTRADORS DE VALÈNCIA

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D´IL·LUSTRADORS DE VALÈNCIA

del 15 fins al 28 de desembre de 2016

Cridada a projecte imatge commemorativa Dia de la Província de Castelló 2017

CRIDADA A PROJECTE: Imatge commemorativa “Dia oficial de la província de Castelló”. Convocatòria oberta a professionals i estudis

1.- Objecte i finalitat de la convocatòria
La Diputació Provincial de Castelló, amb el suport dels col·lectius ADCV, APIV i ComunitAD, organitza una convocatòria a professionals del disseny i il·lustració per a l'encàrrec de treball consistent en la realització de la imatge commemorativa del “Dia oficial de la província de Castelló” i el seu desenvolupament en diferents aplicacions.

Per a això obre aquesta convocatòria a través d'una “Cridada a projecte” que permetrà la selecció del professional o estudi que realitzarà aquesta imatge i la seua adaptació a diferents elements (cartell litografia, cartell/pòster, invitació, diferents insercions comercials).

La Diputació Provincial de Castelló està interessada a contractar els serveis del/la professional que realitze aquesta imatge, mitjançant el corresponent contracte menor.
El pressupost per al desenvolupament d'aquest encàrrec, així com l'adaptació gràfica als diferents formats promocionals que s'indiquen per part de la Diputació, és de 2.400 euros +IVA.

2.- Requisits participants
Podrà presentar-se qualsevol professional o estudi de disseny o d'il·lustració, amb personalitat jurídica així com unió temporal d'empreses.

No podran participar en la convocatòria les persones que, complint els requisits específics de participació establerts als apartats anteriors, estiguen endinsats en alguna de les causes de prohibició per contractar prevista en l'article 60 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

3.- Forma, termini i lloc de presentació de les candidatures
Les persones interessades a participar hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d'enviar un email que incloga:

- 'Carta de motivació'. La carta de motivació és un document on s'ha d'expressar breument la capacitat de l'aspirant per desenvolupar el treball, visió del projecte i objectius a aconseguir. No es tracta de definir com es va a fer, ni de presentar una proposta. El Comité de Selecció utilitzarà aquest text com a informació de suport i reforç per a la valoració dels estudis/professionals que presenten la seua candidatura.

- Dossier o book de treballs. Document que recull fins a un màxim de deu treballs específics realitzats pel dissenyador/a o il·lustrador/a, en la mesura del possible, que estiguen relacionats amb el tema d'aquest encàrrec.

- Curriculum vitae o acreditació similar d'empresa.

La forma de presentació d'aquesta informació serà digital, dirigint-la al correu: comunicacion@dipcas.es indicant en l'assumpte “Cridada a Projecte imatge dia província”

4.- Composició del Comité de Selecció
El Comité de Selecció estarà compost per professionals membres de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV), ComunitAD (Associació d'Empreses de la Comunicació i la Publicitat) i dos representants de l'Àrea de Comunicació i Presidència de Diputació de Castelló.

Cap membre del Comité de Selecció podrà tindre relació o estar involucrat directament amb cap candidatura presentada.

5.- Constitució i actuació del Comité de selecció. Criteris de valoració. Fallada
El Comité de Selecció es constituirà i reunirà el 29 de desembre de 2016 i de les seues decisions s'estendrà acta. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures presentades per verificar l'efectiu compliment de les condicions establertes a les presents bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre la seua admissió definitiva. Seguidament, procedirà a la fallada de la convocatòria, a l'efecte de la qual valorarà tant la qualitat gràfica dels dossiers de treballs de participants, com el seu currículum i la carta de motivació.

D'entre totes les candidatures el Comité seleccionarà la que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, seguint els següents criteris:

- Concepte actual dels valors tradicionals i sentiment identitari.

- Experiència en projectes similars

- Qualitat en treballs desenvolupats

- Originalitat i creativitat en els resultats

Una vegada adoptat la fallada, es detallarà al professional o estudi seleccionat en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries per a la realització de la imatge, així com dates de lliurament i forma de pagament.

La fallada del Comité de Selecció es farà pública als webs dels col·lectius representants dels professionals del disseny i de la il·lustració: l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) i l’Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV), l'Associació d'Empreses de la Comunicació i la Publicitat (ComunitAD), així com a la pàgina web de la Diputació de Castelló, sense perjudici de la seua notificació personal a la persona guanyadora.

6.- Fases de la convocatòria
Aprovades la Convocatòria i les Bases que ens ocupen, se'ls donarà publicitat als webs dels col·lectius representants dels professionals del disseny i de la il·lustració: l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) i l’Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV), l'Associació d'Empreses de la Comunicació i la Publicitat (ComunitAD), així com al web de la Diputació de Castelló.

- Termini d'enviament candidatures: del 15 al 28 de desembre de 2016
- Reunió del Comité de Selecció: 29 de desembre de 2016
- Confirmació de la selecció: 29 de desembre de 2016
- Reunió amb el/la seleccionat/a para establiment de condicions generals: 30 de desembre de 2016
- Presentació d'imatge gràfica i aplicacions: setmana del 23 al 29 de gener de 2017
- Producció: de l'1 al 14 de febrer de 2017.
- Presentació pública del cartell: del 27 de febrer al 3 de març de 2017.

L'Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV) des de la seua refundació en 1997, representa, gestiona, fomenta i defensa els interessos comuns del gremi professional d'Il·lustradors, a més de promoure i dignificar aquesta professió d'Il·lustrador. És un lloc de trobada per a tot aquell interessat i interessada en la il·lustració.

Localiza APIV en Google Maps ©Lacomunicación
Comunicación y marketing online