zona soci@s

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'IL·LUSTRADORS DE VALÈNCIA

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D´IL·LUSTRADORS DE VALÈNCIA

del 08 fins al 17 de novembre de 2016

Crida a projecte imatge i cartell Falles 2017

Des del 1929, les Falles de València han comptat amb un cartell anunciador per a la difusió de la festa. Al llarg dels anys, les necessitats comunicatives han experimentat canvis i transformacions que plantegen la necessitat de donar un nou impuls a la imatge de promoció de les Falles i, al mateix temps, de recuperar el valor històric i cultural del cartellisme valencià, una senya d’identitat ben arrelada en les nostres festes.

Per això, buscant noves fórmules que permeten aconseguir l’excel·lència en la comunicació gràfica de la festa i que, alhora, ajuden a la seua projecció en tots els àmbits, la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València convoca un procés obert a professionals i empreses per a la realització del cartell i la imatge gràfica de les Falles de València de 2017 mitjançant un contracte menor, amb un pressupost de 4.000 euros (més IVA).

Bases de la convocatòria oberta a professionals i empreses per a la realització del cartell i la imatge gràfica de les Falles de València de 2017


1. Objecte i finalitat de la convocatòria

La Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector per a l’encàrrec d’un treball consistent en la realització del cartell i la imatge gràfica de les Falles de València de 2017.

Per això, a través d’una crida a projecte, se seleccionarà el professional o l’empresa del sector que realitzarà el cartell i la imatge gràfica de les Falles de València de 2017, i l’adaptació d’esta a diferents elements (cartell litografia, cartell pòster, programes d’activitats, xarxes socials, pancartes, marxadantge, invitacions i insercions publicitàries).

La Regidoria de Cultura Festiva està interessada a contractar els servicis de qui elabore el cartell i la imatge gràfica mitjançant el corresponent contracte menor.


2. Requisits dels participants

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional o estudi de disseny o d’il·lustració o empresa del sector, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d’empreses. Serà imprescindible que els candidats estiguen donats d’alta en l’IAE i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents.

No podran participar-hi les persones i empreses que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 60 i concordants del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre.


3. Forma de presentació de les candidatures

Les persones interessades a participar-hi hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d’enviar una documentació que incloga:

- Una carta de motivació. La carta de motivació és un document en què s’ha d’expressar breument la capacitat de l’aspirant per a desenvolupar el treball, visió del projecte i objectius a aconseguir. No es tracta de definir com es farà, ni de presentar una proposta. El comité de selecció utilitzarà este text com a informació de suport i reforç per a avaluar els estudis i professionals que presenten la seua candidatura.

- Dossier o book de treballs. Este document ha d’arreplegar fins a un màxim de deu treballs específics realitzats pel professional o estudi que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’este encàrrec.

- Currículum personal o acreditació professional semblant de la empresa.

La documentació s’ha de presentar en format digital i s’ha d’enviar a l’adreça electrònica , indicant en l’assumpte del missatge “Crida a projecte imatge Falles 2017”. La correcta recepció de la documentació requerida serà confirmada mitjançant un justificant de recepció.


4. Composició del comité de selecció

El comité de selecció estarà compost de la manera següent:

Presidència:

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València.

Vocals:

Tres professionals del disseny gràfic i la il·lustració proposats per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l’Associació Professional d’Il·lustradors de València i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.
El guanyador de la convocatòria oberta de l’any anterior.
Una persona en representació de la Junta Central Fallera.

Secretària:

Actuarà, amb veu però sense vot, la Secretaria General de l’Administració Municipal o funcionari en qui delegue.


5. Constitució i actuació del comité de selecció. Criteris d’avaluació. Resolució.

Una volta constituït el comité, s’alçarà una acte de les seues decisions. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures presentades per verificar el compliment efectiu de les condicions establides en estes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l’admissió definitiva. A continuació, resoldrà la convocatòria, per a la qual cosa avaluarà tant la qualitat gràfica dels dossiers de treballs dels participants, com el seu currículum i la carta de motivació.

D’entre totes les candidatures el comité seleccionarà la que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, seguint els criteris següents:

- Experiència en projectes semblants
- Qualitat en treballs desenvolupats
- Originalitat i creativitat en els resultats

Una vegada resolta la convocatòria, el comité de selecció detallarà al professional o professionals seleccionats en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries per a realitzar el cartell i la imatge gràfica, així com les dates d’entrega i forma de pagament.

La resolució del comité de selecció es farà pública en les pàgines web de l’Ajuntament de València, de la Junta Central Fallera, de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, de l’Associació Professional d’Il·lustradors de València i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de la notificació personal a qui resulte guanyador del concurs.

Si l’execució tècnica del cartell i la imatge gràfica requerix alguna modificació per a una millor impressió, l’Ajuntament de València podrà imposar esta variació, després de la consulta prèvia amb l’autora o l’autor.


6. Procés de convocatòria

Aprovades la convocatòria i les bases que ens ocupen, es publicaran en el Tauler d’Edictes Electrònic i en les pàgines web de l’Ajuntament de València, de la Junta Central Fallera i dels col·lectius representants dels professionals del disseny, la il·lustració i la comunicació publicitària: Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, Associació Professional d’Il·lustradors de València i Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.

El termini per a l’enviament de candidatures començarà el 8 de novembre de 2016 i conclourà el 17 de novembre de 2016, a les 14 hores.

Descarrega les bases completes ací (castellà) http://bit.ly/2gcMtFI o ací (valencià) http://bit.ly/2gcIvx9

L'Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV) des de la seua refundació en 1997, representa, gestiona, fomenta i defensa els interessos comuns del gremi professional d'Il·lustradors, a més de promoure i dignificar aquesta professió d'Il·lustrador. És un lloc de trobada per a tot aquell interessat i interessada en la il·lustració.

Localiza APIV en Google Maps ©Lacomunicación
Comunicación y marketing online