zona soci@s

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'IL·LUSTRADORS DE VALÈNCIA

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D´IL·LUSTRADORS DE VALÈNCIA

del 20 fins al 26 de setembre de 2016

Crida a projecte Cartell 52a Fira del Llibre de València

Bases i convocatòria oberta a professionals o agències

1.- Objecte i finalitat de la convocatòria

El Gremi de Llibrers de València, amb el suport dels col·lectius professionals Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV), Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) i Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunitat Valenciana (ComunitAD), organitza una convocatòria dirigida als/a les professionals de la il·lustració, el disseny i/o la publicitat, amb l'encàrrec d'un treball consistent en la realització del cartell i la imatge gràfica de la 52 edició de la Fira del llibre de València.

Per això obre aquesta convocatòria a través d'una “Crida a projecte” que permetrà la selecció del/de la professional o agència de publicitat, que realitzarà el cartell de la 52 edició de la Fira del llibre de València i l’adaptació d’aquest a diferents elements (cartell pòster, punts de lectura, invitacions, programa d’activitats, bosses, senyalitzacions, samarretes, xarxes socials, web, animació anunci i diferents insercions publicitàries).

El pressupost per al desenvolupament d'aquest encàrrec és de 2.500€.+IVA.

2.- Requisits dels/de les participants

Podrà presentar-se qualsevol professional/s de la il·lustració i/o el disseny, o agència de publicitat, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d'empreses (per exemple, un tàndem il·lustrador/a + dissenyador/a).

És necessari que els candidats estiguen donats d'alta en l'IAE i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents.

3.- Forma, termini i lloc de presentació de les candidatures

Les persones interessades a participar hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per això han d'enviar un correu electrònic amb tres arxius tipus PDF diferenciats:

• Carta de motivació. La carta de motivació és un document on s'ha d'expressar breument la capacitat de la persona o equip aspirant per a desenvolupar el treball, la visió del projecte i els objectius a aconseguir. No es tracta de definir ni de presentar una proposta encara que sí que es valorarà l'explicació de quin procés se seguirà. El Comitè de Selecció utilitzarà aquesta carta com a informació de suport i reforç per a la valoració del/de la professional o agència de publicitat que presenten la seua candidatura.

• Portfoli o book de treballs. Document que arreplegue fins a 10 treballs específics realitzats fins al moment que estiguen relacionats amb el tema d'aquest encàrrec.

• Currículum personal o acreditació professional semblant de l'empresa.
La forma de presentació d'aquesta informació serà digital, adreçant-la al correu: firallibre@firallibre.com indicant en l'assumpte “Crida a projecte cartell 52 Fira del Llibre”. La recepció correcta de la documentació requerida es confirmarà mitjançant justificant de recepció.

4.- Composició del Comité de selecció

El Comité de selecció estarà compost per tres professionals designats pels col·lectius APIV, ADCV i ComunitAD, el president del Gremi de Llibrers de València o la persona en qui delegue, un representant de l’organització de la Fira del llibre de València i un representant de FULL.

5.- Constitució i actuació del Comitè de selecció. Criteris de valoració. Decisió

El Comité de Selecció es constituirà i reunirà el dia 27 de setembre de 2016 i de les seues decisions s'alçarà acta. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures presentades per a verificar el compliment efectiu de les condicions establertes en les presents bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre la seua admissió definitiva. A continuació, procedirà a la decisió de la convocatòria, a l'efecte de la qual es valorarà tant la qualitat dels portfolis dels treballs dels participants, com el seu currículum i la carta de motivació.
Entre totes les candidatures el Comité seleccionarà aquella que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, d'acord amb els criteris següents:

• Experiència en projectes semblants

• Qualitat en treballs desenvolupats

• Originalitat i creativitat en els resultats

• Preeminència en l’ús de la il·lustració gràfica

Una vegada adoptada la decisió, es realitzarà una reunió entre els representants de l’organització de la Fira del Llibre de València que el Gremi de llibrers de València designe i el/la professional o empresa seleccionat/da, per a concretar l’encàrrec. En la sessió s’informarà de les especificacions tècniques i de concepte, necessàries per a la realització de la imatge. S’establirà un calendari de treball, el sistema de comunicació entre el Gremi de llibrers de València i l’autor o autora per anar perfilant la proposta definitiva, així com les dates d'entrega i forma de pagament.

La decisió del Comité de selecció es farà pública en la pàgina web del Gremi de Llibrers de València així com en les pàgines web dels col·lectius professionals APIV, ADCV i ComunitAD sense perjuí de la seua notificació personal a la/les persona/es o agència seleccionada.

6.- Fases de la convocatòria

Aprovades la convocatòria i les bases, es faran públiques en la pàgina web del Gremi de Llibrers de València i en les pàgines webs dels col·lectius professionals APIV, ADCV i ComunitAD.

• Publicació de les bases i inici del període de recepció de les candidatures: 20 de setembre de 2016.

• Termini límit d'enviament de les candidatures: 26 de setembre de 2016.

• Reunió del Comité de Selecció: 27 de setembre de 2016, a les 12h.

• Confirmació de la selecció: 27 de setembre de 2016.

• Reunió amb la persona seleccionada per a l'establiment de les condicions generals: 28 de setembre de 2016.

• Presentació del projecte: 19 d’octubre de 2016.

Bases completes de la convocatòria ací (castellà) goo.gl/rZepeu i ací (valencià) goo.gl/OVODB8

L'Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV) des de la seua refundació en 1997, representa, gestiona, fomenta i defensa els interessos comuns del gremi professional d'Il·lustradors, a més de promoure i dignificar aquesta professió d'Il·lustrador. És un lloc de trobada per a tot aquell interessat i interessada en la il·lustració.

Localiza APIV en Google Maps ©Lacomunicación
Comunicación y marketing online